Grondexploitatie Maatschappij (GEM) Lisserbroek: 1 december 2018 – 31 december 2019 ik was namens Ymere al betrokken bij deze gebiedsontwikkeling vanaf november 2015
Functie
:
Projectdirecteur namens de GEM Lisserbroek
Project
:
Visievorming op het plangebied samen met 11 andere grondeigenaren
Gemeente
:
Haarlemmermeer
Gegevens
:
Circa 1.300 woningen
Fase
:
Visievorming, stedenbouwkundig plan en grondexploitatie
Werkzaamheden
:
De GEM Lisserbroek (CV/BV) is opgericht voor het doen van de grondexploitatie van de posities van de partners. De GEM was – naast de andere eigenaren in het gebied – de grootste eigenaren en daarmee ook de kartrekker van de ontwikkeling.
Overleggen
:
Aandeelhoudersoverleg, controllersoverleg, diverse bestuurlijke overleggen met de gemeente, ontwerpoverleggen, eigenarenoverleg, ontwikkelteam en marketingoverleg.
Bijzonderheden
:
Namens het Eigenarenoverleg was ik de voorzitter van het Ontwikkelteam dat, via een jaarlijks mandaat van de eigenaren, verantwoordelijk was voor de totale planvorming. Er was een zeswekelijks zgn. Driehoeksoverleg (eigenaren, gemeente en dorpsvertegenwoordiging van Lisserbroek). Dit was een try-out in het kader van de Omgevingswet. In dit overleg werden de ideeën, de inspraak van het dorp en de voortgang bewaakt.

Projecten